BA Early Years - On Campus Open Evening/BA Addysg a Gofal - Noson Agored

Schedule

Mon Jun 17 2024 at 06:30 pm to Tue Jun 25 2024 at 07:30 pm

Location

UWTSD Birmingham | Birmingham, EN

Advertisement
Join us to On-Campus to hear more about this exciting opportunity. Ymunwch â ni ar y campws i glywed rhagor am y cyfle cyffrous hwn.
About this Event

Do you work in the early years education and care sector?

Ever dreamt of doing a degree?

Ever thought about getting a degree but couldn’t give up your job?

• Gain a full degree in two years

• Study 1 evening a week and occasional Saturdays

• Gain a degree without giving up your job

• Our courses will prepare you for fulfilling and exciting careers, positively influencing the lives of children and families.

• Small class sizes, innovative assignments that enhance employment skills and no exams.

Our graduates go onto to a range of careers and fulfilling roles in the early years as well other opportunities such as: teachers, childcare managers, social workers, police, health care practitioners, wellbeing and play officers.

Join us to On Campus/Online to hear more about this exciting opportunity.

For information on how to apply for the course, visit our website or

email Colin Barr for any course enquiries: [email protected]


Ydych chi’n gweithio yn y sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar?

Erioed wedi breuddwydio am wneud gradd?

Erioed wedi ystyried ennill gradd ond yn methu rhoi’r gorau i’ch swydd?

• Enillwch radd lawn mewn dwy flynedd

• Astudiwch 1 noson yr wythnos ac ar ambell ddydd Sadwrn

• Enillwch radd heb roi’r gorau i’ch swydd

• Bydd ein cyrsiau’n eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd boddhaus a chyffrous yn dylanwadu’n gadarnhaol ar fywydau plant a theuluoedd.

• Dosbarthiadau bach, aseiniadau arloesol sy’n gwella sgiliau cyflogaeth, a dim arholiadau.

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd a rolau boddhaus yn y blynyddoedd cynnar yn ogystal â chyfleoedd eraill fel: athrawon, rheolwyr gofal plant, gweithwyr cymdeithasol, heddlu, ymarferwyr gofal iechyd, swyddogion llesiant a chwarae.

Ymunwch â ni ar y campws/ar-lein i glywed rhagor am y cyfle cyffrous hwn.

I gael gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais am y cwrs, ewch i’n gwefan neu

e-bostiwch Colin Barr gydag unrhyw ymholiadau am y cwrs: [email protected]

Advertisement

Where is it happening?

UWTSD Birmingham, Quay Place (Victoria House), Birmingham, United Kingdom

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

USD 0.00

UWTSD Birmingham

Host or Publisher UWTSD Birmingham

It's more fun with friends. Share with friends