Wystawa | Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy

Schedule

Fri Jun 03 2022 at 06:00 pm to 10:00 pm

Location

Muzeum nad Wisłą - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie | Warsaw, MZ

Advertisement
[ ?? English below ]
[ ?? Українська мова нижче ]
3 czerwca – 2 października 2022
?‍⬛ „Opowieści okrutne” to wyprawa w fantastyczne uniwersum Aleksandry Waliszewskiej. Ponad dwieście prezentowanych prac ukazuje twórczość artystki w dialogu z nieobecnymi w zachodnim kanonie symbolistami z Polski, krajów bałtyckich, Czech i Ukrainy. Pozwala to spojrzeć w szerokim kontekście na zajmujące Waliszewską baśniowe motywy, apokaliptyczne scenariusze i przesiąknięte znaczeniami bałtosłowiańskie krajobrazy: mokradła, mroczne leśne ostępy, zagubione autostrady i ponure przedmieścia. Osnowę opowieści artystki stanowi metafora, która odwołuje się pierwotnych emocji – miłości, pożądania, niepokoju i lęku przed śmiercią.
Kuratorki wystawy Alison M. Gingeras i Natalia Sielewicz nadały tej największej dotąd prezentacji okazałego dorobku Waliszewskiej formę nieszablonowej monografii. „Opowieści okrutne” pomyślano jako wizualne, częściowo spekulatywne drzewo genealogiczne artystki. Wystawa koncentruje się na właściwym zarówno jej, jak i symbolistom dążeniu do wyzwolenia się spod reżimu realizmu i naturalizmu. Twórczością Waliszewskiej, podobnie jak obrazami jej poprzedników, wydaje się rządzić logika snów. Dzięki zaproponowanemu przez kuratorki szerokiemu ujęciu tematu „Opowieści” są swoistą „wystawą w wystawie” – upominają się o bardziej inkluzywne spojrzenie na ruch symbolistyczny, poszerzony o artystów z krajów bałtyckich i Europy Wschodniej.
Artystka sytuuje się poza polem debaty sztuki współczesnej – tworzy odważne, nastrojowe obrazy, które przemawiają do bardzo różnorodnych odbiorców. Ze swojej warszawskiej pracowni Waliszewska dociera do olbrzymiej międzynarodowej publiczności – przez popularne platformy takie, jak Instagram, a także okładki książek i płyt, t-shirty, tatuaże i inne powszechnie dostępne, reprodukowane masowo nośniki ? Dzięki temu jej twórczość znajduje się na styku z popkulturą – inny twórcy widzą w jej sztuce swoisty urok właśnie dlatego, że stanowi nieprawdopodobny wgląd do innego świata. Urzekający anachronizm wizualnego wszechświata Waliszewskiej uczynił z niej postać kultową, a przystępność jej malarstwa wykracza poza elitarne kulturowe odniesienia, którymi się ono karmi.
? Pobocznym wątkiem ekspozycji są powiązania rodzinne artystki. Aleksandra Waliszewska (ur. w 1976 roku w Warszawie) przyszła na świat w rodzinie o wyjątkowych tradycjach artystycznych – jest czwartym pokoleniem kobiet-twórczyń, dzięki czemu od najmłodszych lat chłonęła rozmaite metody opowiadania historii poprzez obrazy. Wystawa w MSN po raz pierwszy zaprezentuje obok siebie dzieła jej prababki – autorki bajek dla dzieci Kazimiery Dębskiej, babki – rzeźbiarki Anny Dębskiej oraz matki – malarki i rzeźbiarki Joanny Waliszewskiej.
? Pełna wersja tekstu kuratorskiego:
https://bit.ly/opowiesciokrutne

Artyści i artystki prezentowani na wystawie:
Aleksandra Waliszewska
Maria Anto, Bolesław Biegas, Wanda Bibrowicz, Erna von Brinckmann, Bernhard Borchert, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Frans Crabbe van Espleghem, Anna Dębska, Kazimiera Dębska, Emīlija Gruzīte, Marian Henel, Mieczysław Jakimowicz, Marcė Katiliūtė, Theodor Kittelsen, Erich Kügelgen, Konstanty Laszczka, Bronisław Linke, Mykola Murashko, Teofil Ociepka, Edward Okuń, Jaroslav Panuška, Juozas Pjaulokas, Aleksander Promet, Yevmen Pschechenko Kristjan Raud, Vaclovas Ratas-Rataiskis, Jan Rembowski, Hugo Simberg, Gustavs Šķilters, Karel Šlenger, Nikolai Triik, Teodors Ūders, Vitkauskas, Joanna Waliszewska, Marian Wawrzeniecki, Witold Wojtkiewicz, Andrzej Wróblewski, Rihards Zariņš, Bogdan Ziętek, Antanas Žmuidzinavičius, Stefan Żechowski

? Wystawie towarzyszy bogato ilustrowana publikacja monograficzna artystki – dostępna w M Sklepie od 20 maja.
Więcej: https://bit.ly/aw-ksiazka

?‍⬛ „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy”
? 3 czerwca – 2 października 2022
? Muzeum nad Wisłą
⚠️ Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z wystawą, ponieważ niektóre z prezentowanych na niej treści mogą być uznane za nieodpowiednie dla dzieci. Wstęp dla osób poniżej 14 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Partnerzy wystawy: Instytut Kultury Litewskiej, Korn Ferry, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Huncwot
Współpraca medialna: „Pismo. Magazyn opinii”, „Notes Na 6 Tygodni”, „Zwierciadło”
Działalność Muzeum i wybrane projekty finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Siedzibę Muzeum oraz wybrane projekty finansuje m.st. Warszawa
Mecenasi Muzeum i Kolekcji Muzeum: EY, Allegro
Partner Strategiczny Muzeum: Ergo Hestia, Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Partner prawny Muzeum: DZP
? Podziękowania dla Heleny Czerneckiej za wsparcie finansowe programu publicznego.
___
?? ?? ??
?‍⬛ “The Dark Arts: Aleksandra Waliszewska and Symbolism from the East and North”
June 3rd – October 2nd 2022
☠️ “The Dark Arts” explores the wide ranging, fantastical visual universe of Polish artist Aleksandra Waliszewska. Convening over 200 works by 41 artists from Poland, Ukraine, Czech Republic, and the Baltic states, this exhibition unpacks Waliszewska’s unusual, intensive dialogue with the fin-de-siècle Symbolist movement—particularly focusing on the culturally-specific subjects she shares with her Eastern and Northern predecessors. Like her Symbolist forbearers, Waliszewska’s art is invested in the metaphorical meanings behind her visual narratives—allowing her to dissect the complexities of the human condition. Her fantastical figures, pagan deities, mythological creatures, and hybrid animal-monsters act as vehicles to explore primal emotions such as love, fear, anxiety, desire, and death.
As the most exhaustive presentation of Waliszewska’s prolific oeuvre to date, exhibition curators Alison M. Gingeras and Natalia Sielewicz have envisioned this exhibition as an unconventional monograph. “The Dark Arts” has been conceived as a visual, partially speculative family tree, which focuses on her shared affinity with the Symbolists’ drive to escape pictorial realism and naturalism. Echoing her predecessors, Waliszewska’s oeuvre seems governed by the logic of dreams. This curatorial deep dive into Symbolism emerges as “an exhibition within an exhibition,” arguing for a more inclusive revision of the Symbolist movement by focusing on Baltic and Eastern European artists.
Situating herself outside of the discursive field of contemporary art, she creates bold, atmospheric paintings that have attracted a diverse following that extends beyond traditional art audiences to underground and pop cultural spheres. From her studio in Warsaw, Waliszewska connects to a vast international audience who are beguiled by the narratives contained with her figurative art. Thanks to this large digital footprint, her work has “crossed over” into pop culture, finding its way onto album covers—musicians have sought her work out precisely because it offers an improbable lure into another world ? The enchanting anachronism of Waliszewska’s visual universe that has made her a cult hero, giving her work a popular reach that transcends the elite high cultural references from which she has drawn her inspiration.
? The exhibition's narrative also features a side thread – the artist’s family ties. Aleksandra Waliszewska (born in Warsaw in 1976) was born into an exceptionally artistic family comprised of four generations of women artists. She was from an early age steeped in various methods of storytelling through images. MSN’s exhibition will be the first one ever to publicly showcase artworks by Waliszewska’s great grandmother Kazimiera Dębska – writer known for her fairytales, grandmother Anna Dębska – sculptor, and mother Joanna Waliszewska – a trained artist.
? See full curatorial text at:
https://bit.ly/thedarkarts-msn
? The exhibition will be accompanied by a monographic publication – available in MSN online store from May 20th.

Exhibited artists:
Aleksandra Waliszewska
Maria Anto, Bolesław Biegas, Wanda Bibrowicz, Erna von Brinckmann, Bernhard Borchert, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Frans Crabbe van Espleghem, Anna Dębska, Kazimiera Dębska, Emīlija Gruzīte, Marian Henel, Mieczysław Jakimowicz, Marcė Katiliūtė, Theodor Kittelsen, Erich Kügelgen, Konstanty Laszczka, Bronisław Linke, Mykola Murashko, Teofil Ociepka, Edward Okuń, Jaroslav Panuška, Juozas Pjaulokas, Aleksander Promet, Yevmen Pschechenko, Kristjan Raud, Vaclovas Ratas-Rataiskis, Jan Rembowski, Hugo Simberg, Gustavs Šķilters, Karel Šlenger, Nikolai Triik, Teodors Ūders, Vitkauskas, Joanna Waliszewska, Marian Wawrzeniecki, Witold Wojtkiewicz, Andrzej Wróblewski, Rihards Zariņš, Bogdan Ziętek, Antanas Žmuidzinavičius, Stefan Żechowski

__
?? ?? ??
?‍⬛ «Жорстокі розповіді. Александра Валішевска і символізм Сходу та Півночі»
3 червня – 2 жовтня 2022 року

☠️ «Жорстокі оповіді» — це подорож у фантастичний всесвіт Олександри Валішевської. Понад двісті експонованих робіт представляють творчість художниці в діалозі з відсутніми в західному каноні символістами Польщі, країн Балтії, Чехії та України. Це дозволяє нам широко поглянути на казкові мотиви, апокаліптичні сценарії та балто-слов’янські пейзажі, що захоплюють Валішевську: болота, непрохідні хащі, загублені магістралі та похмурі передмістя. Основою сюжету художниці є метафора, що відсилає до первинні емоцій – кохання, бажання, тривоги та страху смерті.
Кураторки виставки Елісон М. Гінгерас та Наталія Селєвич надали цій найбільшій донині презентації вражаючої творчості Валішевської, форму нетрадиційної монографії. «Жорстокі оповіді» замислювалися як візуальне, частково умоглядне родове дерево мисткині. В центрі уваги виставки - характерне для неї і символістів прагнення вирватися із режиму реалізму та натуралізму. Роботи Валішевської як і картин її попередників, здеється, керуються логікою сновидінь.
Завдяки широкому підходу до теми, що запропонували куратори, «Оповіді» є свого роду «виставкою всередині виставки» - вони закликають до більш інклюзивного погляду на символістський рух, який розширено за рахунок художників з країн Балтії та Східної Європи.
Художниця існує поза полем дебатів про сучасне мистецтво - вона створює сміливі, атмосферні образи, які приваблюють дуже різноманітну аудиторію. Зі своєї варшавської студії Валішевська звертається до величезної міжнародної аудиторії - через популярні платформи, такі як Істаграм, а також обкладинки книг і альбомів, футболки, татуювання та інші загальнодоступні, масово відтворювані носії. В результаті її твори знаходяться на перетині з поп-культурою - інші художники бачать в її мистецтві певний шарм саме тому, що воно дає можливість неправдоподібно зазирнути в інший світ. Захоплюючий анахронізм візуального всесвіту Валішевської зробив її культовою фігурою, а доступність її живопису виходить за межі елітарних культурних посилань, якими вона живиться.
? Другорядною ниткою виставки є сімейні зв’язки художниці. Олександра Валішевська народилася в 1976 році у Варшаві в родині з винятковими художніми традиціями - вона належить до четвертого покоління жінок-мисткинь, завдяки чому з раннього віку вбирала різноманітні методи різноманітні методи оповідання історій через живопис. На виставці в Музеї сучасного мистецтва вперше будуть представлені роботи її прабабусі Казимири Дебської – авторки дитячих казок, бабусі Анни Дебської – скульпторки, та матері Йоанни Валішевської – хуждожниці та скульпторки.
? Повна версія кураторського тексту буде доступна на сайті waliszewska.artmuseum.pl з 3 червня 2022 року.
? Виставка супроводжується багатьма ілюстрованими монографічними публікаціями художниці, які можна придбати в магазині музею з 20 травня.
Митці, що представлені на виставці:
Олександра Валішевська
Марія Анто, Болеслав Бієгас, Ванда Бібрович, Ерна фон Брінкман, Бернгард Борхерт, Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, Франс Краббе ван Есплегем, Анна Дебска, Казимира Дебска, Емілія Грузіте, Мар'ян Генель, Мечислав Якімович, Марц Катіліют, Теодор Кіттельсен, Еріх фон Кюгельген, Константи Лящка, Броніслав Лінке, Микола Мурашко, Теофіль Оцепка, Едвард Окунь, Ярослав Панушка, Юозас П’яулокас, Олександр Промет, Євмен Пшеченко, Кріст'ян Рауд, Вацловац Ратас-Ратайскіс, Ян Рембовський, Гуго Сімберг, Ґуставс Шкілтерс, Карел Шленгер, Ніколай Трійк, Теодорс Удерс, Віткаускас, Йоанна Валішевска, Маріан Вавженєцкі, Вітольд Войткевич, Анджей Врублевський, Ріхард Зариньш, Богдан Жєнтек, Антанас Жмуйдзінавічус, Стефан Жеховський
? Музей на Вістулі (Wybrzeze Kosciuszkowskie 22, Варшава)
⚠️ Рекомендуємо батькам та вихователям ознайомитися з вмістом виставки, оскільки деякі матеріали, представлені на ній, можуть видатися непідходящими для дітей. Вхід для осіб віком до 14 років - за письмовою згодою батьків або опікунів.
Advertisement

Where is it happening?

Muzeum nad Wisłą - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie\/ Museum of Modern Art in Warsaw

Host or Publisher Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw

It's more fun with friends. Share with friends