Warsztat Kontakt Improwizacji: Moving me - Moving you

Schedule

Fri Jun 02 2023 at 07:00 pm to Sun Jun 04 2023 at 01:00 pm

Location

Studio42 | Warsaw, MZ

Advertisement

?? ??ę ?ę???? ????ł?:
---- English below ----
Podczas warsztatu będziemy pracować zarówno z techniką ruchu – skupiając się na zrozumieniu mechaniki ciała w improwizacji kontaktowej, oraz poszerzając naszą świadomość i wyobraźnię.
W ramach konkretnych ćwiczeń badamy narzędzia kontakt improwizacij, takie jak oddawanie i przyjmowanie ciężaru, podążanie za punktem kontaktu, współdzielenie centrum i używamy podstawowych zasad inspirowanych przez Axis Syllabus, n.p. jak upadać bez siniaków albo jak wziąć odpowiedzialności za moje latanie :)
Doświadczymy bycia razem, jednocześnie zachowując swoją autonomię, tak aby czerpać przyjemność z ruchu, tańca i swojej cielesności, niezależnie od tego jaka ona jest.
???? ???? ????:
??. ???????: ? ??.?? - ??.?? klasa i piątkowy jam (muzyka na żywo)
??. ???????:
??.?? ?? ??.?? warsztat
(pomiędzy krótka przerwa)
??. ???????:
??.?? - ??.??
wasztat i mini jam na końcu
????:
250 zł (early bird do 20.05.2023) za jam (piątek) i warsztat (sobota, niedziela) - po 20.05.2023 --> 300 zł
60 zł sam jam piatkowy

(jak masz trudności finansowe napisz mi i znajdziemy energy exchange)
Proszę o zapisy, miejsca ograniczone:
https://docs.google.com/forms/d/1j9MNniyUmMI4GE9FY2IQN1BioujCnu5wAuNFfWTIH-o/

? ????:
Zuzanna zaczęła tańczyć w wieku 4 lat i kontynuowała swoją podróż z ruchem poprzez praktyki sztuk walki, baletu, jogi, tańca współczesnego, Body Mind Centering, Axis Syllabus. Pogłębiała swoją praktykę ucieleśniania pod okiem różnych międzynarodowych nauczycieli kontaktu improwizacji i tańca współczesnego. Pasjonuje ją wzajemna zależność ciała i umysłu, którą wciąż odkrywa w swojej pracy w coachingu, IT, tańcu i jodze. Zuza uczy kontaktu improwizacji w Warszawie, Berlinie i Tajlandii, współorganizuje festiwal “Warsaw CI Flow” i “Thailand Contact & Movement Arts Festival” oraz pracuje jako konsultantka IT szukając równowagi pomiędzy potrzebami ciała a umysłu.
Warsztat jest dla osób na wszystkich poziomach ruchu i będzie w języku polsko angielskim zależnie od tego kto przyjdzie. :)

--------- English version -----------

?????? ??, ?????? ???
We will dive into the world of researching our own movement patterns and breaking those. In this workshop the focus will be on softening the body through biodynamics in movement inspired by the Axis Syllabus... and much more...
During the workshop we will dive into the world of researching our own movement patterns and breaking those.
Specifically we will work both with movement technique - focusing on understanding the mechanics of the body in contact improvisation, and expanding our awareness and imagination in movement.
As part of specific exercises, we explore contact improvisation principles such as giving and receiving weight, following the point of contact, sharing the center and use basic principles inspired by the Axis Syllabus, e.g. how to fall without bruises or how to take responsibility for my own flying & falling :)
We will experience being together, while maintaining our autonomy, so as to enjoy movement, dance and our bodily-reality, regardless of what it is like.
This workshop is for all levels of movers and will be held in Polish and English.
?????????:
??. ???? ?? ??.?? - ??.?? class and Friday jam
??. ???? ?? ??.?? ????? ??.?? workshop
(between short break)
??. ???? ?? ??.?? - ??.??
workshop and mini jam at the end
?????:
PLN 250 (early bird until May 20th) includes jam (Friday) and workshop (Saturday, Sunday) - after May 20th --> PLN 300
60 PLN only Friday jam

(if you have financial difficulties, write to me and we will find an energy exchange)
Please register, places are limited:
[email protected]

????? ????:
Zuzanna has been deepening her embodiment practice under influence of various international contact improvisation and contemporary dance teachers. At this moment, she is deeply interested in applying Axis Syllabus principles into CI, as well as the Underscore structure. Zuzanna started dance at the age of 4 and continued her embodiment practices through martial arts, ballet, yoga, modern dance, Body Mind Centering and Axis Syllabus.
She is passionate about the impact of connection between body and mind which she continues to discover through her work in coaching, IT, dance and yoga.
Teaching dance, co-organizing Warsaw CI Flow Festival and the Thailand Contact & Movement Arts Festival and working as an IT Consultant gives her the balance between headspace and movement art.
Please register with this form:
https://docs.google.com/forms/d/1j9MNniyUmMI4GE9FY2IQN1BioujCnu5wAuNFfWTIH-o/
Advertisement

Where is it happening?

Studio42, Twarda 42,Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Zuzanna Bukowski

Host or Publisher Zuzanna Bukowski

It's more fun with friends. Share with friends