Leon Tarasewicz

Schedule

Fri Apr 28 2023 at 12:00 pm to 04:00 pm

Location

Galeria Monopol | Warsaw, MZ

Advertisement
Leon Tarasewicz
Otwarcie: 10 marca, 18–21
Wystawa: 10 marca – 28 kwietnia 2023

Druga indywidualna wystawa Leona Tarasewicza w Galerii Monopol jest prezentacją najnowszych obrazów artysty, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Obrazy, podobnie jak sama wystawa, nie noszą tytułów. Jest to świadoma decyzja, podjęta już na samym początku jego drogi twórczej. Tarasewicz pisał: „Nigdy nie mogłem znieść żadnych tytułów i pisania na obrazach. Nigdy też tego nie robiłem i bardzo mi przeszkadza takie coś w patrzeniu na obraz, który powinien zawsze bronić się malarstwem i tylko malarstwem. Słowa zostawmy tam, gdzie są one najpotrzebniejsze”.

Twórczość Leona Tarasewicza nie potrzebuje zatem słów. Za pomocą malarstwa zachęca do podziwiania piękna przyrody. Zatapiania się w niej, czyli imersji, w której zapominamy o granicy oddzielającej nasze ciała od otaczającego nas środowiska. To obrazy, które są pejzażami, jednak same przedstawienia zostały zredukowane do najprostszych środków wyrazu. Są kompozycjami opartymi na umownych kształtach i energetycznych kolorach. Opowieściami o przebywaniu zarówno w naturze, jak i obserwowaniu jej z dystansu, w sytuacjach przypadkowych. Na przykład podczas jazdy trasą szybkiego ruchu, gdy przez szybę samochodu obserwujemy przecinające się tęcze. Oprócz piękna, nad którym zachwyt udziela się większości z nas, pejzaż czasem kryje w sobie tajemnice i historie nienależące do łatwych do zrozumienia. W tych przypadkach natura ukazuje swoją niejednorodność, stając się scenerią i świadkiem dramatycznych zdarzeń.

Leon Tarasewicz mieszka w swojej rodzinnej wsi Waliły na Podlasiu. W powstałych ostatnio obrazach nawiązuje do złożonej historii regionu, z którego pochodzi. Konflikty na tle religijnym, etnicznym, kulturowym znane z przeszłości to wątki pojawiające się w twórczości artysty już wcześniej. Myśląc o kryzysie uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej nabierają obecnie nowego kontekstu. Artysta obserwuje, to co dzieje się wokół niego i zwraca się ku abstrakcji, językowi wizualnemu, który zna najlepiej. Pejzaż traktuje nie tylko jako dowód potęgi natury i jej dominacji nad człowiekiem, ale również rodzaj upamiętnienia tych, których już z nami nie ma. Doszukuje się w nim również śladów poprzednich pokoleń i historii ich życia. W tej sytuacji słowa często stają się bezbronne, więc może z pomocą przyjdą im obrazy.

———

Leon Tarasewicz
Opening: March 10, 18–21
Exhibition: March 10 – April 28, 2023

The second solo exhibition of Leon Tarasewicz at the Monopol Gallery presents the artist’s latest paintings, created specially for this occasion. The pictures, as the exhibition itself, do not have titles. This is a conscious decision, taken by Tarasewicz at the very beginning of his artistic path. He wrote, “I could never bear any titles or writing on paintings. This is something I’ve never done, and such things always disturb me when I look at a picture, which should always come down to painting and only painting. Let’s leave words where they belong”.

Leon Tarasewicz’s work therefore needs no words. Through painting, he encourages people to admire the beauty of nature. To let it sink in, to enter a state of submersion, in which we forget the boundaries separating our bodies from the environment around us. These paintings are landscapes, but the represented forms have been reduced to the simplest means of expression. They are compositions based on conventional shapes and energetic colours. Stories of being in nature as well as observing it from a distance, in random situations. For example, when driving along a clearway and watching, through the car window, intersecting rainbows. Apart from the beauty which most of us admire, the landscape sometimes hides secrets and stories that are not easy to understand. In these cases, nature reveals its heterogeneity, becoming the setting and witness to dramatic events.

Leon Tarasewicz lives in his home village of Waliły in Podlachia. In his recent paintings, he refers to the complex history of the region he comes from. Past religious, ethnic and cultural conflicts are themes that have previously appeared in the artist’s work. The migrant crisis on the Polish-Belarusian border puts them now in a new context. The artist observes what is happening around him and turns to abstraction, the visual language he knows best. He treats landscape not only as a proof of the power of nature and its domination over people, but also as a kind of commemoration of those who are no longer with us. Besides, Tarasewicz uses it to look for traces of previous generations and their life histories. In this situation, words often become vulnerable, so perhaps images can come to their aid.
Advertisement

Where is it happening?

Galeria Monopol, Marszałkowska 34/50,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Galeria Monopol

Host or Publisher Galeria Monopol

It's more fun with friends. Share with friends