Kranier, kunst og kolonialisme. Nick Shepherd, Fadlabi og Ingrid Moe

Schedule

Sat Feb 04 2023 at 03:00 pm to 04:30 pm

Location

Litteraturhuset | Oslo, OS

Advertisement
* Scroll down for English *
På British Museum i London befinner det seg mer enn 900 bronsefigurer fra det historiske kongeriket Benin, som britene tok med seg fra dagens Nigeria under kolonitiden. I et magasin ved Universitetet i Oslo ligger det rundt 500 levninger fra over 50 land, deriblant kranier fra sudanesiske, algeriske, egyptiske og samiske individer.
Disse eksemplene er langt fra unike, men de siste årene har flere museer levert tilbake – eller repatriert – gjenstander og levninger til hjemland og etterkommere.
Denne ettermiddagen vil vi undersøke de etiske sidene rundt afrikanske kunst- og kulturgjenstander og levninger i museer og samlinger rundt om i verden, og diskusjonene om hvorvidt de bør leveres tilbake. Vi vil også se nærmere på hva det betyr for vår oppfatning av kunst når afrikansk kunst kategoriseres som «primitiv».
Nick Shepherd er førsteamanuensis i arkeologi fra Sør-Afrika, for tiden ansatt ved Aarhus Universitet. Han har blant annet forsket på kulturarv og minner i Sør-Afrika, samt avkolonisering av arkeologifaget. Han vil gi en innføring i historiske og nåværende debatter rundt repatriering av gjenstander og levninger fra museer, og se nærmere på rollen til museer og arkeologifaget i dagens samfunn.
Fadlabi er en norsk-sudansk kunstner, kurator og skribent. Han har blant annet stilt ut ved Performa 15 i New York, Townhouse i Kairo og Kunstnernes hus i Oslo, og er grunnlegger av Karthoum Contemporary Art Center i Oslo. Han vil snakke om hvordan han jobber konkret for å avkolonisere kunsthistorien.
Deretter møtes Shepherd og Fadlabi til samtale ledet av Ingrid Moe, kunstnerisk leder for MUNCH live.
I en serie arrangementer i vinter ser vi nærmere på noen av de konkrete sporene etter kolonitiden som fortsatt er med på å forme samfunnene vi lever i. Arrangementet vil foregå på engelsk.
?? ENGLISH: Craniums, Cultural Artefacts and Colonialism.
The British Museum in London contains more than 900 bronze figures from the historical kingdom Benin, which the British brought from today’s Nigeria during their colonial reign. A magazine at the University of Oslo holds remains of around 500 individuals from 50 countries, including craniums from Sudanese, Algerian, Egyptian and Sami individuals.
These examples are far from unique, but over the past few years, a number of museums have returned – repatriated – artefacts and remains to their homelands and ancestors.
This afternoon, we will examine the ethical aspects around African cultural artefacts and remains in museums across the world, and the discussion of whether to return them. We will also look at how our perception of art is shaped by the categorization of African art as “primitive”.
Nick Shepherd is associate professor in archeology from South Africa, currently at Aarhus University. His research has focused on cultural heritage and memory in South Africa, as well as decolonization in archeology. He will give an introduction to historical and current debates about repatriation of artefacts and remains from museums, examining the role of museums and of archeology in our society.
Fadlabi is a Norwegian-Sudanese artist, curator and writer. His work has been shown at venues such as Performa 15 in New York, Townhouse in Cairo and Kunstnernes Hus in Oslo. He is the founder of Khartoum Contemporary Art Center in Oslo. Fadlabi will talk about the concrete work he is doing to decolonize art history.
Following their talks, there will be a short conversation with Shepherd and Fadlabi on stage, led by Ingrid Moe, artistic director of MUNCH live.
In a series of events, we will examine the concrete traces of colonialism that still shape the societies we live in. The event will be in English.
Advertisement

Where is it happening?

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

Event Location & Nearby Stays:

Litteraturhuset

Host or Publisher Litteraturhuset

It's more fun with friends. Share with friends