Konstituerende workshop for Komité for FN's Tiår for havforskning

Schedule

Mon Feb 06 2023 at 09:00 am to Tue Feb 07 2023 at 05:00 pm

Location

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab | Copenhagen , SK

Advertisement
Konstituering af komité for forskning og samarbejde, som skal bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling og forbedre havenes tilstand.
About this Event
Den konstituerende workshop

Workshoppen har til formål at danne komitéen for FN's Tiår for havforskning for bæredygtig udvikling, som koordinerer forskning og samarbejde om de danske, grønlandske og færøske havområder. På workshoppen vil vi derfor:

 • Vedtage kommissorium for komitéen (sendes til kommentering til tilmeldte i starten af januar)
 • Vælge medlemmerne til komitéen
 • Nedsætte foreløbige temagrupper

Med komitéen vil vi hæve ambitionsniveauet og det nordiske engagement i aktiviteter under Tiåret, der berører fælles havområder, Nordsøen, Østersøen, Arktis og Nordatlanten.

Komitéen etableres under opfordring fra den mellemstatslige oceanografiske kommission (UNESCO-IOC), der med FN-mandat planlægger og koordinerer FN’s Tiår internationalt. Processen for nedsættelse af komitéen tager udgangspunkt i de retningslinjer, som er angivet af IOC (UNESCO-IOC. 2021. National Decade Committees Operational Guidelines. Paris, UNESCO (IOC/2021/ODS/24)).

Vi vil i fællesskab stimulere investering i det hav, vi gerne vil have!


Komitéens rolle, opgaver og organisering

Komitéens primære rolle vil være at fungere som samlingspunkt for og udvikling af nationale aktiviteter og prioriteter under Tiåret. Allerede etablerede aktiviteter eller programmer (Decade Actions) under Tiåret i rigsfællesskabet kan indgå i komitéens arbejde. Komitéens opgaver er derfor:

 • At udarbejde og løbende opdatere geografisk fokuserede og/eller tematisk fokuserede prioriteter, der afspejler mål og udfordringer (Decade Challenges) beskrevet i FN’s implementeringsplan for Tiåret .
 • At nedsætte og være tovholder for dialog i et antal prioriterede og åbne temagrupper knyttet til Tiårets prædefinerede Challenges, særlige aktiviteter eller programmer (Decade Actions, Decade Collaborative Centres) under Tiåret.
 • At løbende opdatere og tilpasse prioriteterne til nybrud inden for forskning, ny national infrastruktur, internationale aktiviteter med videre bl.a på baggrund af indstillinger fra temagrupperne.
 • At skabe fora, engagere og motivere forskningsgrupper til at igangsætte initiativer målrettet forskningsprioriteterne.
 • At arbejde for støtte- og finansieringsmuligheder til de identificerede prioriteter og øge innovationskraften mellem forskning og erhvervsliv i tæt dialog med relevante aktører.
 • At sikre repræsentation af alle interessenter, temaer og geografiske regioner på tværs af aktiviteter under Tiåret og herigennem understøtte et bredt samarbejde.
 • At bidrage til et nordisk samarbejde og koordinering, med henblik på et bredt nordisk engagement i aktiviteter under Tiåret, der berører fælles havområder, Nordsøen, Østersøen, Arktis og Nordatlanten.
 • At fungere som kontakt og bindeled til IOC’s Decade Coordination Unit, Decade Collaborative Centres (DCC’s & DCO’s) og regionale planlægningsgrupper gennem komitéens sekretariat og dermed bidrage til integreringsprocessen af aktiviteter under Tiåret.
 • At udarbejde en statusrapport (med sekretariatsbistand) hvert andet år om komitéens arbejde.

Alle dele af rigsfællesskabet kan men er ikke forpligtet til at indgå i komitéen. Komitéen vil dog til enhver tid være forpligtet til geografisk og tematisk at spænde interesser i havområder, der berører rigsfællesskabet.

Komitéens arbejde understøttes af bredere involverende og åbne temagrupper. Komitéens medlemmer kan samtidig være formand og/eller næstformand for temagrupperne og vil i den forbindelse have til opgave at organisere og aktivere en vifte af interessenter. Gruppen af interessenter kan ikke afgrænses og skal være inkluderende.

Sekretariatsfunktion for komitéen 2023-2030 er forankret ved DMI med deltagelse fra samarbejdspartnere fra Rigsfælleskabet, såfremt det ønskes. Sekretariatet vil i samarbejde med komitéens medlemmer understøtte de praktiske dele af komitéarbejdet som fx mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsordner og referater.


Komitéens medlemmer

Komitéen sammensættes af maksimalt 20 medlemmer. Sammensætningen af komitéens medlemmer tager udgangspunkt i FN’s liste af interessentgrupper, som tilstræbes repræsenteret jf. Operational Guidelines for National Decade Committees (2021). Det tilstræbes at følgende interessenter som minimum repræsenteres i komitéen for FN’s Tiår:

 • Formand og/eller næstformand fra hver af de aktive temagrupper
 • Relevante myndigheder og ministerier i rigsfælleskabet, herunder IOC focal point og repræsentanter for de færøske og danske UNESCO nationalkomitéer samt den danske UNESCO delegation.
 • Aktører (fx forskningsinstitutioner, virksomheder og NGO’er) som aktivt arbejder med koordinering og formidling af havforskning og indgår i en videnskabspolitisk sammenhæng vedrørende bæredygtighedsmål og havforskning.
Temagrupper tilknyttet komitéen

Komitéen beslutter på baggrund af den konstituerende workshop, at nedsætte et antal foreløbige temagrupper med udgangspunkt i de udfordringer (Decade Challenges), der er identificeret for Tiåret eller særlige igangværende aktiviteter (Decade Actions). Disse kan løbende justeres af komitéen.

Temagrupper går på tværs af rigsfællesskabet, kan inddrage central nordisk kapacitet og har til formål at diskutere relevansen og kvalificere udfordringerne (challenges) i en grønlandsk, færøsk, dansk og/eller regional kontekst, herunder pege på mulige konkrete nye aktiviteter (Decade Actions). Grupperne kan vælge at arbejde geografisk eller nationalt fokuseret.


ProgramMandag den 6. februar

9.00 Registrering, kaffe og morgenbrød

10.00 Velkomst v. Direktør Marianne Thyrring, DMI og v. UNESCO Ambassadør Carsten Staur

10.15 Præsentation af program og beslutningsprocesser og -tidspunkter v. Adrian Lema, mødeleder, Afdelingschef for Nationalt Center for Klimaforskning/DMI

10.30 FN’s Tiår for havforskning internationalt - Introduktion til FN’s Tiår: formål, rammer og international organisering v. Henrik Enevoldsen, Head a.i. of IOC Ocean Science Section.

10.50 Rammerne for Nationale Komitéer, kommissorium - Udkast til kommissorium i uofficiel høring fremlægges v. DMI, Steffen M. Olsen, Danmarks focal point i IOC.

11:15 FN’s Tiår for havforskning i Norden - Præsentation af organisering af komitéer i andre nordiske lande, v. Kjersti T. Fjalestad, Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret i Norge. og v. Patrik Gorringe, Swedish Meteorological and Hydrological Institute.

11.45 Ophæng og initiativer i Danmark, Grønland og Færøerne v. Annika Sølvará, Færøernes forskningsråd og v. Christian Riisager-Simonsen, DCH

12.15 Frokost

13.15 WORKSHOP: Pitchsession og drøftelse af foreløbige temagrupper

16.30 Networking og kaffe og kage + åbent hus for potentielle komitémedlemmer

17.30 Fælles afgang til middagen med gåtur i indre København

18.30 Middag på Djøf Rooftop 


Tirsdag den 7. februar

09.00 Opsummering af forrige dag - Status Kommissorium og feedback v. Adrian Lema og Steffen M. Olsen

09.40 WORKSHOP: Pitchsession og drøftelse af foreløbige temagrupper

12.00 Frokost

13.00 Fondenes arbejde med FN’s Tiår for havforskning v. Chalotte B. Mogensen, Programchef i Veluxfonden

13.30 WORKSHOP: Pitchsession og drøftelse af foreløbige temagrupper

14.30 Kaffe og kage – åbent hus for potentielle komitémedlemmer

15.00 Plenumdrøftelse af temagrupper og nedsættelse af temagrupper

15.40 Konstituering af komité og det videre arbejde

16.30 Tak for i dag


Event Photos
Foreløbig liste over tilmeldte pitches

Pitch 1: Maritime Cultural Heritage v. Athena Lynn Trakadas og David John Gregory, Nationalmuseet

Pitch 2: Infrastructure for observations v. Dennis Lisbjerg (TBC), DTU-Aqua

Pitch 3: Samordning af marine data v. Elizabeth Hagemann, Geodatastyrelsen

Pitch 4: Man and Biosphere v. Mads Randbøll Wolff, UNESCO, UM

Pitch 5: Science community engagement – anchoring of knowledge v. Mie Winding, Grønlands Naturinstitut

Pitch 6: Monitoring of key exchanges branches between the North Atlantic and the high Arctic. v. Karin Margreta H. Larsen og Hjálmar Hátún, Faroe Marine Institute

Pitch 7: Marine Fisheries Management v. Anja Gadgård Boye, DTU Aqua

Pitch 8: Global carbon cycle modelling with a nordic focus v. Markus Jochum, Niels Bohr Institute

Pitch 9: Betydningen af marine vandplaner og hvordan de understøtter økosystemmodellering v. Anders Chr. Erichsen, DHI

Pitch 10: Blue Carbon – CO2-optag i marin biomasse i Danmark v. Søren Laurentius Nielsen, Tænketanken Hav

Pitch 11: Naturhensyn i udbygningen af havvind i Danmark v. Liselotte Hohwy Stockholm, Tænketanken Hav

Pitch 12: Ocean Literacy v. Berit Charlotte Kaae, KU og Christian Riisager-Simonsen, DTU-Aqua

Pitch 13: Infrastructure, ecosystem, and marine sustainability v. Helle Siegstad, Grønlands Naturinstitut

Pitch 14: Marine climate services v. Mark Payne, DMI

Pitch 15: The Paleoceanography we need for the Ocean we want v. Sofia Ribeiro og Camilla Snowman Andresen, GEUS

Pitch 16: Ålegræs, Sand-capping, Coastal realignement og klimaeffekter v. Mogens Flindt og Paula Canal-Vergés, SDU

Pitch 17: Arctic social science v. Rikke Becker Jacobsen, Aalborg Universitet

Pitch 18: Ocean productivity in the northern North Atlantic v. Jørgen Bendtsen, KU

Pitch 19: Marin genetik v. Morten Tange Olsen, KU

Pitch 20: ’Bæredygtig havbaseret fiskeopdræt’, ’Marine energi ressourcer’ og 'Genetic biodiversity and sustainable exploitation' v. Sunnvør Klettskarð í Kongsstovu, University of the Faroe Islands

Pitch 21: Marine Social Science in the Ocean Decade v. Troels Jacob Hegland, Aalborg Universitet

Pitch 22: Arctic marine hazards v. Ole Krarup Leth, DMI

Advertisement

Where is it happening?

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 35 H. C. Andersens Boulevard, Copenhagen , Denmark

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

USD 0.00

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Host or Publisher Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

It's more fun with friends. Share with friends