International Level Crossing Awareness Day 2023

Schedule

Wed Jun 14 2023 at 10:00 am to Fri Jun 16 2023 at 06:00 pm

Location

Warsaw | Warsaw, MZ

Advertisement
? ? "Tracks are for trains" – will be the slogan for this year’s International Level Crossing Awareness Day (ILCAD). ILCAD is one of the most important and significant initiatives for the global railroad community and will be organized by the PKP Group Foundation together with the Polish State Railways.

Nearly 150 attendees from more than 5⃣0⃣ countries from around the world will visit Warsaw to share experiences and develop methods to improve railway safety (especially at level crossings), while participating in ? special lectures and panel discussions. This year will mark the 15th edition of the European Day of Safety at Level Crossings, a campaign implemented by the International Union of Railways.
? This year's International Level Crossing Awareness Day will be based on three pillars around which the debates will take place:
✅ Technology - what technologies could help educate and raise awareness among the public, and ultimately prevent accidents at level crossings;
✅ Regulations - joint initiatives by railways, local authorities and police to encourage compliance with provisions of the Highway Code;
✅ Outreach - what are the best ways to raise awareness of safety hazards at crossings.
The highlight of ILCAD is the inaugural conference which will be held on June 1⃣5⃣ at the Royal Castle in Warsaw. The conference will be preceded on June 1⃣4⃣ by a special session at the National Institute of Culture and Rural Heritage - Trespass Prevention and Suicide Awareness Day (TRESPAD). Additionally, on June 1⃣6⃣ a technical visit is scheduled for event participants to familiarize themselves with technological solutions affecting safety in rail transportation.
Let's meet in Warsaw and together make railroads even safer❗
ℹ For more information, visit www.ilcad.org.
---------------- [PL] ---------------
? ? "Tory są dla pociągów" – pod takim hasłem będzie przebiegała tegoroczna edycja International Level Crossing Awareness Day. Jedną z najważniejszych i najbardziej znaczących inicjatyw dla światowego środowiska kolejarskiego zorganizuje Fundacja Grupy PKP wraz z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
Blisko 150 gości z ponad 5⃣0⃣ państw z całego świata odwiedzi Warszawę, by podczas ? specjalnych prelekcji i paneli dyskusyjnych podzielić się doświadczeniami i wypracować metody, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zwłaszcza na przejazdach kolejowo-drogowych. W tym roku odbędzie się już 15. odsłona realizowanej przez Międzynarodowy Związek Kolei kampanii będącej kontynuacją Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych.
? Tegoroczny International Level Crossing Awareness Day będzie oparty o trzy filary, wokół których będą toczyły się debaty:
✅ Technologia – jakie technologie mogłyby pomóc w edukacji i podnoszeniu świadomości społeczeństwa, a ostatecznie w zapobieganiu wypadkom na przejazdach kolejowych;
✅ Przepisy – wspólne inicjatywy kolei, władz lokalnych oraz policji mające na celu zachęcanie do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego;
✅ Działania informacyjne – jakie są najlepsze sposoby uświadamiania o zagrożeniach bezpieczeństwa na przejściach.
Głównym punktem ILCAD jest konferencja inaugurująca, która odbędzie się 1⃣5⃣ czerwca w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. Spotkanie to zostanie poprzedzone 1⃣4⃣ czerwca specjalną sesją w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, poświęconą zapobieganiu wtargnięciom i samobójstwom na torach – TRESPAD (Trespass Prevention Awareness Day). Natomiast na 1⃣6⃣ czerwca zaplanowana jest wizyta techniczna dla uczestników wydarzenia, której celem jest zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym.
Spotkajmy się w Warszawie i razem zadbajmy o to, by kolej była jeszcze bezpieczniejsza❗
ℹ Więcej informacji na stronie www.ilcad.org.
Advertisement

Where is it happening?

Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Fundacja Grupy PKP

Host or Publisher Fundacja Grupy PKP

It's more fun with friends. Share with friends