Cube of Truth: Warszawa: 16 czerwca: 17:00

Schedule

Sun Jun 16 2024 at 05:00 pm to 07:30 pm

Location

Krakowskie Przedmieście, Warszawa | Warsaw, MZ

Advertisement
Jeśli chcesz być na bieżąco z przyszłymi działaniami w ramach oddziału, dołącz do następującej grupy wolontariuszy:
https://www.facebook.com/groups/145719012655312/
Sześcian Prawdy to uliczna kampania informacyjna, która w usystematyzowany sposób wykorzystuje bezpośrednie działania angażujące przechodniów. Wykorzystujemy nagrania przedstawiające standardowe praktyki stosowane w hodowli zwierząt, wyświetlane na ekranach, aby ujawnić społeczeństwu prawdę o hodowli zwierząt i rozmawiać w cztery oczy o wykorzystywaniu zwierząt. Przed wzięciem udziału w Sześcianie Prawdy należy obowiązkowo zapoznać się z naszym sposobem prowadzenia rozmów z przechodniami poprzez obejrzenie całych warsztatów "Holding Non-Vegans Accountable" (“Wywoływanie poczucia odpowiedzialności u niewegan”) i przeczytanie dokumentu “Protokół rozmów z przechodniami AV”:
Warsztaty “Holding Non-Vegans Accountable” (“Wywoływanie poczucia odpowiedzialności u niewegan”):
https://bit.ly/holdingnonvegansaccountable3
Protokół rozmów z przechodniami AV:
http://bit.ly/AVOutreachProtocol
Maski, znaki i karty są zapewniane przez organizatorów. Prosimy o przyniesienie w pełni naładowanego laptopa lub tabletu, jeśli go posiadasz, z naszym standardowym filmem na Sześcian i zalecanym odtwarzaczem multimedialnym, już pobranym i gotowym do odtwarzania w pętli. Ważne jest, aby przygotować swoje urządzenie z wyprzedzeniem. Upewnij się, że Twoje urządzenie jest wyciszone, ma wyłączony moduł Wi-Fi (aby wydłużyć pracę na baterii), ma ustawioną maksymalną jasność i wyłączoną ochronę hasłem.
Zalecany odtwarzacz multimedialny:
http://www.videolan.org/vlc/
Film na Sześcian:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage
Prosimy, aby uczestnicy Sześcianu Prawdy nie przynosili ze sobą toreb ani rzeczy osobistych, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jeśli to zrobisz, oznacza to, że będziesz nosić swoją torbę na czas trwania wydarzenia, więc weź mało rzeczy. Każdy odpowiada za przedmioty przyniesione przez siebie na Sześcian. ORGANIZATORZY NIE BĘDĄ PRZECHOWYWAĆ I W ŻADEN SPOSÓB NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY OSOBISTE UCZESTNIKÓW.
Zawsze noś odzież odpowiednią do pogody, CZARNĄ lub odzież marki AV, bez żadnych elementów graficznych, w tym bez logo innych organizacji i/lub haseł wegańskich. Jest to niezbędne dla naszej estetyki. Oficjalne ubrania AV można kupić na naszej stronie internetowej: cubeoftruth.com. Absolutnie nie można na Sześcianie Prawdy mieć na sobie żadnej odzieży pochodzenia zwierzęcego i żadnych sztucznych futer (w tym kołnierzy z materiału imitującego futro).
Uczestnicząc w Sześcianie Prawdy zawsze należy okazywać szacunek organizatorom oddziału AV i innym wolontariuszom, przestrzegać naszej struktury i reprezentować nasze podstawowe wartości. Powaga i profesjonalizm naszych działań są wprost proporcjonalne do tego, jak postrzega nas społeczeństwo.
Dziękujemy za działanie z nami!
___________________________________________________________
If you are interested in staying up to date on future chapter activity, please join the following volunteer group:
https://www.facebook.com/groups/145719012655312/
The Cube of Truth is a street outreach campaign that employs direct action with the public, in a structured manner. We use standard practice footage displayed on screens to expose the truth about animal agriculture to the public and one on one conversations to educate them about animal exploitation. Before attending a Cube of Truth it is mandatory that you learn our AV Outreach Protocol of by watching the full “Holding Non-Vegans Accountable” outreach workshop and reading our AV Outreach Protocol document:
Holding Non-Vegans Accountable Workshop:
https://bit.ly/holdingnonvegansaccountable3
AV Outreach Protocol:
http://bit.ly/AVOutreachProtocol
Masks, signs, and outreach cards are provided by the organisers. Please bring a fully charged laptop or tablet if you have one, with our standard Cube footage and recommended media player already downloaded and ready to play on a loop. It is important to prepare your device ahead of time. Make sure your device is muted, has Wi-Fi disabled (to preserve battery life), has brightness maximized and password protection disabled.
Recommended Media Player:
http://www.videolan.org/vlc/
Cube Footage:
https://www.anonymousforthevoiceless.org/event-footage
When attending a Cube of Truth, please do not bring bags or personal belongings unless you absolutely need to. If you do, this means you will be wearing your bag for the duration of the event, so pack lightly. Any items brought to the Cube are your responsibility. ORGANISERS WILL NOT BE STORING AND ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PERSONAL BELONGINGS IN ANY WAY.
Always wear weather appropriate, PLAIN BLACK or AV branded clothing without any graphics, including logos of other organisations and/or vegan messages. This is essential to our aesthetic. You can purchase official AV clothing on our website: cubeoftruth.com. Absolutely no animal derived clothing and footwear and no fake fur (including faux fur trims) is to be worn at a Cube of Truth.
Respect AV chapter organisers and other volunteers at all times, adhere to our structure and represent our core values while attending a Cube of Truth. The seriousness and professionalism of our actions are directly proportional to how the public perceives us.
Thank You for Standing With Us.
Advertisement

Where is it happening?

Krakowskie Przedmieście, Warszawa, Warsaw, Poland

Event Location & Nearby Stays:

Anonymous for the Voiceless

Host or Publisher Anonymous for the Voiceless

It's more fun with friends. Share with friends